Velkommen til foreningen

Hermed indkaldes til generalforsamling hos Skyttelauget Krudtuglen
Søndag d. 25. marts 2018 klokken 10 ’i Kantinen’ på KSC

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

1 ) Valg af dirigent (jf. vedtægterne må denne ikke være medlem af bestyrelsen). Udpegning af dirigent og konstatering om hvorvidt generalforsamlingen er indkaldt med 4 ugers varsel.

2 ) Formanden aflægger beretning

3 ) Det reviderede regnskab fremlægges (herunder regnskab for 2017 og budget for 2018). Eventuelle revisionsbemærkninger.

4 ) Fastsættelse af kontingent m.f. (bestyrelsen anbefaler et uændret kontingent)

5 ) Behandling af indkomne forslag (frist for indsendelse af begrundede forslag er 11. marts– forslag skal sendes til formand@krudtuglen.org og post@thomasduus.dk). Foreløbigt er indkommet følgende forslag – alle indkomne forslag gøres tilgængelige ved fristens udløb
- Vedtægtsændring ift. nye krav om SKV6 (kræver 2/3 flertal)
- Oprettelse af søsterforening

6 ) Valg af bestyrelse (på valg er Næstformand Thomas og Kasserer Johnny, jf. vedtægterne)

7 ) Valg af suppleant til bestyrelsen

8 ) Valg af udvalgsformænd

9 ) Valg af revisor

10 ) Eventuelt og information fra bestyrelsen

Tilmeldingen til generalforsamlingen er ikke nødvendig. Generalforsamlingen plejer at være afsluttet klokken 13, hvorefter afsnittet åbner. Krudtuglens medlemmer har alle adgang til generalforsamlingen, dog har medlemmer med restance overfor foreningen ikke stemmeret ved generalforsamlingen.

Vi glæder os til at se jer alle sammen,

Vh Thomas
pva. Krudtuglens bestyrelse

Vi er en dynamisk skytteforening i København.

I Krudtuglen skyder vi primært grovkaliber håndvåben (pistoler og revolvere), men skyder naturligvis også med finkalibret våben (.22). Vi har også en riffelafdeling som primært skyder kombi-riffel.

Vores klubs medlemmer deltager i mange konkurrencer – primært tempo discipliner organiseret under Dansk Sportsskytte Forbund (DSF) men er også medlem af de andre danske skytte organisationer, Dansk Skytte Union (DskyU), De Danske Skytteforeninger (DDS) og deres lokalafdelinger. Vi har også en høj andel af IPSC skytter og også en del IPSC Range Officers (trænere/dommere) der i blandt dommere med intrnational status og mulighed for at uddanne internationale dommere.

Vi er en åben og venlig klub, med styr på sagerne og meget aktivitet.

Kig under prøveskydning eller gruppearrangementer, hvis du vil prøve at skyde med pistol eller afholde en Polterabend med pistolskydning.

ipscuntitled